تضمین کیفیت

تعهد کیفیت:

 • اختصاصی تیم QA تمام وقت
 • مجوز سیستم مدیریت یکپارچه با مدیریت کیفی ، مدیریت محیط زیست و مدیریت بهداشت و ایمنی
 •  (کیفیت) مجاز ISO 9001
 •  (مدیریت محیط زیست) مجاز ISO 14001
 • (مدیریت انرژی) مجاز ISO 50001
 • (بهداشت و ایمنی) مجاز OHSAS 18001
 • رزین های سازگار با فارماکوپه موجود است
 • تست عملکرد کلیه محصولات
 • تجهیزات چک کردن نشتی که برای ماشین ها لاینفک است
 • اندازه گیری و تطبیق رنگ اسپکتروفتومتر
 • ساخت ناب و فلسفه بهبود مستمر
 • سیستم اجرایی مدیریت (MES) برای تجزیه و تحلیل عملکرد ماشین الکترونیکی در زمان واقعی
 • قابلیت ردیابی مواد
 • بازرسی دید یکپارچه از جنبه های مهم
 • اندازه گیری نوری مبتنی بر فرآیند که از چندین سایت کار می کند

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید