PLA (اسید چند حلقه ای)

  • PLA یک پلیمر قابل جمع آوری است که از منابع تجدید پذیر مانند نشاسته ذرت حاصل می شود
  • RPC Plastics PLA در مراحل مختلف تولیدی PLA را به هم ریخته است و نتایج تا به امروز امیدوارکننده بوده اند اگرچه محدودیت هایی در مورد تولید وجود دارد.

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید